Условия за използване на Evniverse Safety

Условия за ползване на Evniverse Safety

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия за софтуер като услуга („Споразумение“) преди да използвате услугите, предоставяни от нашата система за електронен инструктаж и организация на безопасността на труда Evniverse Safety и свързаните услуги, предоставяни от нашата компания Евнисофт ЕООД („Доставчик“, както е определено по-долу). Като използвате този уебсайт и услугите, вие се съгласявате да бъдете законно обвързани от условията и условията на това Споразумение от името на себе си или на организацията, компанията или субекта, когото представлявате като клиент („Клиент“ или „Вие“). Вие също потвърждавате, че имате правомощия да обвържете Клиента с това Споразумение. Ако нямате такова правомощие или не сте съгласни с всички условия и условия на това Споразумение, трябва да го отхвърлите и няма да имате право да използвате услугите, предлагани от Доставчика. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА „БОТОВЕ“ ИЛИ ДРУГИ АВТОМАТИЗИРАНИ МЕТОДИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НЕ Е РАЗРЕШЕНО. Приемането от страна на Доставчика зависи изрично от вашето съгласие с всички условия и условия, посочени в това Споразумение, с изключение на всички други условия. Ако това Споразумение се счита за оферта от Доставчика, приемането е строго ограничено до това Споразумение.

1. Дефиниции в споразумението

Филиал“ се отнася до всяка организация, която се контролира директно или непряко от друга страна или контролира или е под общ контрол с друга страна. В този контекст „контрол“ означава, че има правомощия да насочва или влияе на управлението или политиките на такава организация, независимо дали посредством ползотворно собственост на гласуващите ценни книжа, договорни ангажименти или по други начини.

Оторизиран потребител“ означава физическо лице, като служител, изпълнител, агент или друго лице,Оторизиран от клиента, включително филиалите на клиента, за достъп и използване на Услугите чрез акаунта на клиента за конкретната цел, описана в настоящото споразумение.

Документация“ се отнася до потребителските указания, помощ онлайн, учебни материали и всяка друга документация, предоставена на клиента с цел да го насърчи да използва Услугите.

Ефективна дата“ се отнася до началната дата, когато клиентът получава достъп до Услугите.

Поръчка“ се отнася до документ за представяне на поръчка, който е съгласуван от Доставчика и Клиента.

Портал“ означава специфичен уеб адрес, предоставен или определен от Доставчика на Клиента, който осигурява достъп до Услугите.

Услуги“ се отнасят до услугата за управлението на електронни инструктажи и организация на безопасността на труда, предоставена от Доставчика, която се хоства в интернет и е достъпна чрез Портала. Тази услуга е известна като Evniverse Safety и е на разположение на Клиента.

Доставчик“ се отнася до Евнисофт ЕООД, компания със седалище в София 1574, България, ул. „Христо Смирненски“ 46А, вх. А, ет. 8.

2. Общ преглед на услугите

Доставчикът предлага основната компонента като част от Услугите: Услугите за електронен инструктаж и организация на безопасността на труда. Освен това, Доставчикът може периодично да предоставя допълнително съдържание или функционалности, за да подобри Услугите.

3. Права за достъп

3.1. Услугите за управление на електронен инструктаж и организация на безопасността на труда

При условие че Клиентът спазва условията и условията, посочени в това споразумение, Доставчикът предоставя на Клиента ограничено, неизключително и непрехвърлимо право да има достъп и да използва Услугите за управление на на електронен инструктаж и организация на безопасността на труда. Това право е изключително за вътрешните бизнес операции на Клиента и е подчинено на максималния брой Упълномощени потребители, определен в съответната Поръчка или акаунта на Клиента по време на срока на съответната Абонаментна услуга (както е определено в Раздел 7.3).

Клиентът има възможност да избере между различни ценови планове, включително Абонаментна услуга. Ако се закупи Абонаментна услуга, Доставчикът ще полага комерсиално разумни усилия да осигури достъп до Услугите. Освен ако ценовият план на Клиента, посочен в съответната Поръчка, определя нещо друго, техническата поддръжка ще бъде достъпна само чрез електронна поща.

4. Потребители

4.1. Регистрация

За да има достъп до определени части от Услугите, Клиентът трябва да се регистрира с акаунт. По време на процеса на регистрация на акаунта, Клиентът се съгласява да предостави точна информация и винаги да поддържа нейната точност и актуалност. На клиента е забранено да споделя пароли, удостоверения за идентичност или други средства за достъп до акаунта си с трети страни, освен с Упълномощените потребители. Ако Клиентът подозира, че неговият акаунт вече не е защитен, е необходимо незабавно да уведоми Доставчика в случай на спешност, като изпрати имейл на contact@evnisoft.com.

4.2. Абонаменти

Клиентът има право да разреши максимален брой текущи Упълномощени потребители да имат достъп и да използват Услугите едновременно. Този брой не трябва да надвишава максималния брой на абонаментните потребителски лицензи, закупени от Клиента съгласно Поръчката или избраният план (освен ако ясно не е посочено друго в избрания от Клиента план). Всяко абонаментно лицензиран потребител съответства на уникален Упълномощен потребител, който ще се абонира, има достъп и използва Услугите чрез парола-защитен достъп до Портала. Всеки Упълномощен потребител носи отговорност за запазването на сигурността на своя акаунт и парола. Споделянето на един и същ акаунт сред множество Упълномощени потребители не е позволено.

Клиентът трябва да положи разумни усилия да предотврати неоторизиран достъп или използване на Услугите и/или Документацията.

4.3. Електронни инструктажи, предоставени от Клиента

Клиентът носи пълна отговорност за администрирането и функционирането на всеки инструктаж, предоставен от Клиента. Освен това Доставчикът не носи отговорност за (а) поддръжката, предоставяна на Упълномощените потребители, участващи в инструктаж, предоставен от Клиента, (б) увереността, че инструктажите, предоставени от Клиента, не нарушават или нарушават правата върху интелектуална собственост на трети лица и (в) увереността, че курсовете, предоставени от Клиента, не са обидни, неприлични, нецензурни, клеветни или нарушават други законови разпоредби.

4.4. Споразумения

Клиентът може да включи отделно споразумение за лицензиране на крайния потребител („EULA“), което урежда взаимоотношенията между Клиента и Упълномощените потребители относно тяхния достъп до Услугите, включително курсовете, предоставени от Клиента. Всяко приложимо EULA е изцяло между Клиента и Упълномощения потребител. Доставчикът не носи отговорност и няма отговорност по никакво EULA. EULA трябва да съдържа правно изпълними разпоредби, които получават всички необходими лицензии, права, съгласия и разрешения от всеки Упълномощен потребител. Също така, тя трябва да съответства на условията, ограниченията и условията, посочени в това Споразумение, както и на всички приложими закони, правила и разпоредби.

5. Ограничения

Клиентът има право да има достъп и да използва Услугите само така, както е изрично посочено в това Споразумение. Всички използвания на Услугите трябва стриктно да се придържат към условията на това Споразумение и да съответстват на приложимата Документация, предоставена от Доставчика. Клиентът е забранен и няма да помага или позволява на трети лица да:

(a) Променя, преработва, адаптира, копира, превежда, изпълнява, показва или създава производни творби, базирани на Услугите. В допълнение, всяко действие, което може да се счита за нарушаване на авторските права в съответствие с приложимото право, е строго забранено.

(b) Няма право да опитвате да декомпилирате, обратно разглобявате, деасемблирате или получите достъп до изходния код, обектовия код, основната структура, идеите или алгоритмите на Услугите.

(c) Обединявате или обвързвате Услугите с друг софтуер.

(d) Дублирате, копирате или повторно използвате част от HTML/CSS, JavaScript или визуалните дизайнерски елементи или концепции (включително общия вид) на Услугите.

(e) Освен ако е изрично разрешено съгласно Раздел 4.3 от това Споразумение или условията на Сторната за курсове, продавана от Клиента, продавате, препродавате, лицензирате, наемате, публикувате, публично показвате, разпространявате, наемате, прехвърляте или позволявате на трето лице да използва Услугите, директно или чрез други препродаватели. Това включва също включването на Услугите в услуги от бюро за услуги, временно споделяне или подобно предлагане.

(f) Публично разпространявате информация за производителността на Услугите или провеждате тестове за сравнение или напрежение без разрешение от Доставчика.

(g) Имате достъп, съхранявате, разпространявате или предавате вируси, червеи, Троянски коне или друг код, който може да навреди на Услугите, както определено от Доставчика.

(h) Променяте, деактивирате или компрометирате цялостността или функционалността на Услугите, данните или системите на Доставчика. Това включва проблемиране, сканиране или тестване на уязвимостта на системите на Доставчика или мрежите, където се хостват Услугите.

(i) Намесвате се или опитвате да намесите в системите на Доставчика, обходите за сигурност или удостоверителните мерки, или опитвате неоторизиран достъп до Услугите, системите на Доставчика, мрежите или данните.

(j) Декриптирате всякакви предавания до или от сървърите, на които се изпълняват Услугите.

(k) Претоварвате или опитвате да претоварите инфраструктурата на Доставчика, като налагате неподходящ обем от натоварване, който изисква излишни ресурси (като процесорно време, памет, дисково пространство, пропускателна способност и други).

(l) Взаимодействате или опитвате да взаимодействате с правилното функциониране на Услугите.

(m) Включвате материали при използването на Услугите, които са незаконни, вредни, клеветнически, нарушаващи авторските права, улесняващи незаконна дейност, домашен, изобразяващи сексуално експлицитни изображения или причиняващи вреда или нараняване на която и да е личност или имущество.

Без да се засягат другите права и средства, Доставчикът си запазва правото да деактивира достъпа на Клиента до всяко материално нарушение на тези ограничения. Това действие ще бъде предприето без отговорност от страна на Доставчика към Клиента.

6. Задължения на клиента

Клиентът се съгласява да:

(a) Осигури разумна информация и помощ на Доставчика за улеснение на предоставянето на Услугите.

(b) Съответства с всички приложими закони, включително местни, държавни, провинциални, национални, федерални и чужди закони, свързани с използването на Услугите.

(c) Незабавно уведоми Доставчика, ако стане наясно за неразрешено или незаконно използване на Услугите.

(d) Назначи квалифициран служител като администратор на Услугите.

(e) Събира, въвежда и актуализира всички данни и материали, предоставени от Упълномощените потребители за използване с Услугите.

(f) Евнисофт ЕООД очаква всичките си клиенти, доставчици, бизнес партньори и други субекти, с които сключва бизнес отношения, включително техните служители, директори, управители и представители („вие“), да спазват същите основни принципи, както са описани тук. Важно е да демонстрирате постоянно спазване на тези принципи във всичките си бизнес дейности с Евнисофт ЕООД.

Ако извършите действия, които нарушават тези принципи, имайте предвид, че Евнисофт ЕООД запазва правото да прекрати незабавно своите договорни отношения с вас.

I. Спазване на законите:

От решаващо значение е да работите в пълно съответствие със законите, правилата и разпоредбите на страните, където извършвате своите дейности. Освен това, трябва да спазвате всички приложими международни закони и разпоредби.

II. Уважение към правата на човека:

а. Дискриминация: Под никакви обстоятелства никой не трябва да бъде обект на дискриминация на основание на фактори като възраст, увреждане, етнически произход, сексуална ориентация, пол, семейно положение, националност, раса, религия или политическа принадлежност.

б. Бележки: Строго е забранено да се извършва всякакъв вид насилие или бележка, включително насилие и бележка на основание на пола, към собствени служители, колеги или персонал на Евнисофт ЕООД. Това включва актове на сексуално злоупотреба и всички форми на злоупотреба срещу лица.

III. Условия на труд:

Установили сме специфични изисквания за условията на труд, базирани на основните права на човека:

а. Принудителен труд: Не трябва да участвате в какъвто и да било вид принудителен или непринудителен труд. Това включва всякакво физическо или психическо насилие или заплахи към работниците.

б. Труд на деца: Трябва да наемате само работници, които са достигнали законната възраст за труд в страната, където се извършват вашите операции.

в. Минимална заплата: Трябва да гарантирате, че вашите работници се заплащат с поне минималната заплата, както е определено от националното законодателство.

г. Колективно преговаряне: Работниците трябва да имат свободата да създават сдружения за преговаряне за осигуряване на справедливи заплати и подобрени условия на труд.

д. Безопасни и здравословни условия на труд: Е от съществено значение да спазвате всички стандарти за здраве и безопасност. Това включва предоставяне на безопасна и хигиенична работна среда.

IV. Околна среда и устойчивост:

Евнисофт ЕООД се посвещава на защитата на околната среда, а отговорността за околната среда е основен аспект от нашите операции. Като се партнирате с нас, се задължавате да споделяте нашето посвещение към защитата на околната среда в най-добрия си интерес.

V. Етика:

Очаква се да извършвате своите бизнес операции по етичен начин, със спазване на високите стандарти във всички аспекти на вашите взаимоотношения, практики и операции.

а. Противодействие на подкупи и корупция: Трябва да се въздържате от участие в корупционни практики, изнудване, присвояване на средства или подкупи с цел да получите несправедливо или неправомерно предимство. Е от съществено значение да спазвате всички приложими закони и разпоредби против корупцията както на национално, така и на международно ниво. Строго е забранено да се предлагат значителни подаръци на служителите на Евнисофт ЕООД.

б. Конфликти на интереси: Трябва да предприемете необходимите мерки, за да предотвратите и противодействате на възникването на конфликти на интереси.

в. Закон за конкуренция: Трябва да се придържате към всички приложими закони и разпоредби за конкуренцията.

г. Стандарти за справедлив бизнес: Очаква се да спазвате стандартите за справедлив бизнес, реклама и конкуренция.

7. Заплащане за Услугите:

За използването на нашия Портал и Услуги ще събираме месечна или годишна абонатна такса в съответствие със избрания от Вас план на ценообразуване. Ръководим се от прозрачност при таксите и плащанията. Преди да направите плащането, ще имате възможност да прегледате и приемете всички приложими такси и данъци. Всички такси са изразени в евро и, освен ако изрично не е посочено друго, не се възстановяват.

7.1 Цена:

Доставчикът запазва правото да определи цените за Услугите. Препоръчваме периодично да проверявате уебсайта за най-актуалните детайли относно цените. Доставчикът може да променя таксите за всяка функция на Услугите, включително допълнителни такси, при условие че се предостави предварително уведомление преди влизането в сила на промените. Доставчиците могат да предлагат промоционални оферти с различни функции и цени за определени клиенти, по тяхно единолично решение. Въпреки това, такива промоционални оферти няма да се прилагат за вашия договор, освен ако не са ви предложени специално. Таксите, споменати в съответното Заявление или интерфейс за поръчка, не включват никакви правителствени данъци, като акцизи, продажби, използване, данък добавена стойност или други такси, които могат да бъдат приложени в настояще или бъдеще. Клиентът носи отговорност за заплащане на такива данъци (изключвайки данъци върху чистия доход на Доставчика), които Доставчикът е задължен да събира или плаща. Освен ако не е посочено друго в Заявлението, всички неприпоръчени фактури от Доставчика трябва да бъдат платени от Клиента в рамките на 14 дни от получаването на фактурата. Плащането трябва да се извършва в съответствие с платежния график, посочен в Заявлението или друг интерфейс за поръчка.

7.2 Разрешение:

Като въвеждате Заявления, правите поръчки или избирате ниво на Услугите, както е описано в този Договор или публикувано от Доставчика, вие предоставяте разрешение на Доставчика или трета страна обработвач на плащания да удържа всички суми, включително приложимите данъци, от платежния метод, посочен във вашия профил. Ако изберете да плащате такси с кредитна карта, трета страна, която обработва плащания може да търси предварително разрешение от вашия сметка с кредитна карта, преди вашата покупка, за да провери валидността на картата и да се увери, че разполагате с достатъчно средства или кредит, за да покриете транзакцията.

7.3 Абонаментни услуги:

Платените Услуги могат да включват повтарящи се плащания за периодични такси, наречени „Абонамент“. Подробностите за Абонамента, включително цената, условията и всякакви ограничения, ще бъдат определени в съответното Заявление. Активирайки Абонамент, вие разрешавате на Доставчика да ви удържа периодични суми, докато се отмени повтарящите се плащания или вашият профил. Дата за плащане на натрупаните суми ще бъде на или преди определения ден.

„Дата на плащане на абонамент“ е датата, когато първоначално закупите своя абонамент. На Дата на плащане на абонамент ще бъде автоматично дължимата сума и данъци за следващия период на абонамент. Абонаментът ще продължи, освен ако го откажете или ако го прекратим. За да не бъдете таксувани за следващия период на абонамент, трябва да откажете абонамента си преди подновяването му. Ще таксуваме периодичната такса за абонамент към платежния метод, който сте предоставили по време на регистрацията, освен ако актуализирате информацията за плащане.

Можете да откажете своя абонамент чрез страницата на своя профил или като се свържете с нас на contact@evnisoft.com.

7.4 Неизплатени суми:

Ако има неизплатена сума за даден профил, Доставчикът има право да спре или прекрати достъпа до Услугите, включително платените функции. Освен неизплатената плащане за Услугите, неплатената сметка може да се конфронтира с допълнителни такси или разноски, свързани с всяко разбиране или усилие за възстановяване на неизплатената сума. Това може да включва такси за възстановяване.

8. Плащания към Клиента:

Ако предоставяте инструктажи, предоставени от Клиента, на трети страни или Оторизирани Потребители срещу заплащане, можете да получите таксите, удържани (наричани „Такси на Клиента“) минус определени такси и разходи чрез трети лица, предоставящи услуги на Доставчика (например Stripe). Имате възможност да определите таксата и да предложите пакет на материалите с отстъпка, ако е налична такава опция. За да получите Таксите на Клиента, може да се наложи да имате профил в трети лица, предоставящи услуги, или друга финансова институция, и може да има такси, свързани с обработката на плащанията. Всякакви такси, удържани от трети лица, предоставящи услуги, или финансова институция са ваша отговорност и са предмет на техните условия или всички споразумения, които имате с тях. Доставчиците могат да налагат ограничения на баланса на Таксите на Клиента, необходим за изплащане, и на сумата, която може да бъде изплатена на ден или за една транзакция. Тези ограничения могат да бъдат актуализирани от Доставчика по негово усмотрение.

9. Срок и прекратяване:

9.1. Срок на договора

Този Договор ще бъде в сила от Датата на влизане в сила и ще продължи, освен ако не бъде прекратен по условията на този Договор (наричан „Срок“). При прекратяване на този Договор всички активни абонаменти по Договора също ще бъдат прекратени, освен ако не е уговорено друго от Доставчика и Клиента.

9.2. Прекратяване по причина

Всеки от страните има право да прекрати този Договор, като предостави уведомление, без да носи отговорност, ако настъпи някое от следните събития: (а) другата страна наруши някои от условията и условията на този Договор и не успее да отстрани нарушението в рамките на четиринадесет (14) дни след получаване на уведомление за това; (б) другата страна става неплатежоспособна, отчуждава активите си в полза на кредиторите, има назначен получател за своя бизнес или активи, претърпява производство по банкрут или несъстоятелност или се ликвидира, доброволно или по друг начин; или (в) другата страна се занимава с незаконни дейности.

9.3. Ефекти на прекратяване

След прекратяване на този Договор: (а) вашите лицензионни права ще прекратят и трябва незабавно да прекратите използването на Услугите; (б) няма да имате достъп до вашия профил или Услугите; (в) всички задължения за плащане, произтичащи от раздели 1 до 20 на този Договор, остават и трябва да бъдат платени в рамките на 14 дни.

9.4. Промяна на Услугите

Доставчикът има право да променя или прекрати Услугите или функциите по всяко време, временно или постоянно, без предизвестие на вас. Това включва възможността да ограничи или премахне определени функции на Услугите, освен ако те са изрично посочени във вашата план на ценообразуване. За Услуги, споменати във вашата ценова схема, Доставчикът ще се свърже с вас и ще търси подходящи решения. Доставчикът няма да носи отговорност за промените в Услугите или за прекратяване на вашето право на достъп или използване на Услугите.

10. Права върху интелектуалната собственост:

10.1. Запазване на правата върху интелектуалната собственост

Доставчикът и неговите лицензиати запазват пълното право на притежание на всички права върху интелектуалната собственост в Услугите и нейните компоненти, включително изходния код, документацията, порталите, URL адресите, външния вид, структурата, организацията и дизайнерските материали. Всички материали в рамките на Услугите принадлежат на Доставчика или на негови лицензиати от трети страни. Освен правото за използване на Услугите по време на уговорения срок на този Договор, Клиентът не придобива никакво право на притежание на Услугите. Доставчикът запазва всички права върху материалите, които не са изрично предоставени в този Договор.

10.2. Общо относно съдържанието на Клиента

Определени функции на Услугите позволяват на потребителите да качват инструктажи и друго съдържание, като съобщения, рецензии, снимки, видеоклипове, изображения, папки, данни, текст и други видове творби (наричано „Съдържание на Клиента“) и да го публикуват в Услугите. Когато публикувате Съдържание на Клиента в Услугите, запазвате авторските права и другите проприетарни права, които притежавате върху това съдържание.

10.3. Ограничена лицензия за Доставчика

С предоставянето на Съдържание на Клиента в Услугите, вие предоставяте на Доставчика световна, неизключителна, безвъзмездна лицензия за хостване, съхранение, прехвърляне, показване, обработка, възпроизвеждане, модифициране (за целта на форматиране за визуализация) и разпространение на Съдържанието на Клиента, цялостно или частично. Тази лицензия се предоставя с цел предоставянето на Услугите, както е описано в настоящия Договор.

10.4. Ограничена лицензия за други Клиенти

С предоставянето на Съдържание на Клиента в Услугите за достъп от други потребители, вие предоставяте на тези потребители неизключителна лицензия за достъп и използване на Съдържанието на Клиента, както е позволено от настоящия Договор и функционалността на Услугите.

10.5. Представления и гаранции за съдържанието на Клиента

Доставчикът отрича всякаква отговорност, свързана със съдържанието на Клиента. Вие носите изцяло отговорност за своето съдържание на Клиента и последиците от предоставянето му чрез Услугите. С предоставянето на съдържание на Клиента чрез Услугите вие потвърждавате, представяте и давате следните гаранции:

a) Вие трябва да бъдете създател и притежател на съдържанието на Клиента или да сте придобили необходимите лицензии, права, съгласия и разрешения за предоставянето на разрешение на Доставчика и другите потребители на Услугите. Това разрешение им позволява да използват и разпространяват вашето съдържание на Клиента, както е изискано за упражняването на предоставените лицензии в тази секция. Важно е това използване и разпространение да съответстват на намеренията на Доставчика, Услугите и настоящия Договор.

b) Вашето съдържание на Клиента и неговото използване, както е описано в настоящия Договор, няма да наруши правата на трети страни, включително правата върху интелектуалната собственост; няма да клевети, обижда или нарушава личното пространство, правата на обществеността или други имуществени права на някого; или няма да доведе до нарушаване от страна на Доставчика на някакви закони или регулации.

c) Съдържанието на Клиента не е обидно, нецензурно, неприлично, порнографско, досаждащо, заплашващо, срамно, омразно или по друг начин неподходящо, както би определил разумен човек.

d) Вие сте получили всички необходими одобрения и разрешения, за да предоставите лицензиите на Доставчика, както е посочено в настоящия Договор.

10.6. Отказ от отговорност за съдържанието на Клиента

Ние нямаме задължение да редактираме или контролираме съдържанието на Клиента, което вие или други потребители публикувате или публикувате, и няма да носим отговорност или отговорност за такова съдържание на Клиента. Въпреки това, Доставчикът запазва правото да преглежда, премахва, редактира или блокира всяко съдържание на Клиента, което, по наше единствено усмотрение, нарушава настоящия Договор или се счита за неподходящо, без предизвестие. Моля, обърнете внимание, че при използването на Услугите може да се сблъскате със съдържание на Клиента от различни източници, и част от него може да бъде неточно, обидно, неприлично или неподходящо. С използването на Услугите вие се съгласявате да откажете от всички правни или еквитабилни права или средства, които може да имате срещу Доставчика относно съдържанието на Клиента. Ако получим уведомление от потребител или собственик на съдържание, че конкретно съдържание на Клиента не съответства на настоящия Договор, можем да разследваме случая и, по наше единствено усмотрение, да решим да премахнем съдържанието на Клиента без предизвестие. Важно е да се посочи, че Доставчикът не допуска нарушаващи авторските права дейности на Услугите.

10.7. Услуги на трети страни и свързани уебсайтове

Доставчикът предлага инструменти в рамките на Услугите, които ви позволяват да споделяте информация, включително съдържание на Клиента, с услуги на трети страни. Това може да се осъществи чрез функции, като свързване на вашия акаунт на Доставчика с акаунти на платформи като Twitter или Facebook или чрез използване на бутони на трети страни като „Сподели“. С използването на тези инструменти вие се съгласявате, че Доставчикът може да прехвърля информацията на съответната услуга на трета страна. Важно е да се отбележи, че услугите на трети страни не са контролирани от Доставчика и, възможно най-поширокият смисъл на закона, Доставчикът не носи отговорност за начина, по който тези услуги използват информацията, която споделяте.

10.8. Софтуер на трети страни

Услугите могат да включват или съдържат компоненти на софтуер от трети страни, които са общодостъпни безплатно и са предмет на лицензи, позволяващи на получателите да копират, модифицират и разпространяват тези компоненти („Компоненти от трети страни“). Въпреки че получавате Услугите по настоящия Договор, той не ограничава вашата възможност да получавате Компоненти от трети страни в съответствие с техните съответни лицензи или да ограничавате вашето използване на такива компоненти в съответствие с тези лицензи.

10.9. Притежание на обратна връзка

Ако Клиентът предостави на Доставчика обратна връзка относно Услугите, като употребимост, производителност, интерактивност, доклади за грешки и резултати от тестове („Обратна връзка“), Доставчикът ще притежава всички права върху тази Обратна връзка. Клиентът тук с предоставянето на тази обратна връзка прехвърля всички необходими права на Доставчика, за да постигне такова притежание.

10.10. Съобщаване за искове от трети страни

Клиентът трябва незабавно да уведоми Доставчика за всички искове от трети страни, свързани с правата върху интелектуалната собственост във връзка с Услугите или Документацията, които са насочени срещу Клиента.

10.11. Наблюдение на съдържание

Доставчикът няма контрол върху и не е задължен да наблюдава: (a) Съдържание на Клиента, (b) всякакво съдържание, предоставено от трети страни, или (c) използването на Услугите от неговите потребители. Вие признавате и се съгласявате, че Доставчикът запазва правото да, и по време на време може да наблюдава информацията, предавана или получавана чрез Услугите, с оперативни цели. Ако Доставчикът реши да наблюдава съдържанието, той не поема отговорност или отговорност за самото съдържание или за всякакъв загуба или вреди, произтичащи от използването на такова съдържание.

11. Данни на Клиента:

Клиентът признава и се съгласява, че Евнисофт ООД може да обработва контрактни данни и данни за използване на услугите единствено за целите на фактуриране, плащания, анализ и сравнение. Клиентът признава и се съгласява, че Евнисофт ООД ще обработва неговото име и имейл адрес, за да се свърже с него относно Услугите или всички нови услуги. Клиентът има възможност да се отпише от тези електронни комуникации по всяко време, като натисне бутона „отпиши се“, предоставен в комуникацията. Освен това, Клиентът признава и приема Политиката на поверителност на Доставчика.

12. Формулиране на поверителна информация:

През срока на тези Общи условия, всяка от страните (наречена „Откриващата страна“) може да сподели поверителни или проприетарни материали и информация с другата страна (наречена „Получаващата страна“). Тези материали и информация, идентифицирани като „Поверителни“ или носещи подобна етикетна маркировка в момента на разкриването, както и всяка друга информация, която Получаващата страна разумно би следвало да се счита за поверителна, ще бъде наричана „Поверителна информация“. Това включва Услугите, информацията за ценообразуване и Условията на този Договор, които са Поверителна информация на Доставчика.

Получаващата страна се съгласява да запази поверителността на Поверителната информация и да не я разкрива на трети лица без предварителното писмено съгласие на Откриващата страна. Получаващата страна може да използва Поверителната информация само вътрешно за целите, указани в този Договор.

Въпреки това, задълженията, посочени в тази секция, не се отнасят до информация, която: (а) става общодостъпна без нарушаване на този Договор, (б) е независимо разработена от Получаващата страна без да се основава на Поверителната информация на Откриващата страна, (в) е получена от трета страна без никакви ограничения или (г) е законосъобразно притежание на Получаващата страна преди нейното разкриване от Откриващата страна.

Ако Получаващата страна е задължена от закон или съдебен заповедник да разкрие Поверителна информация, тя трябва незабавно да уведоми Откриващата страна в писмен вид и да предприеме усилия да ограничи разкриването. По искане на Откриващата страна, Получаващата страна ще върне цялата Поверителна информация, включително копия и извадки, в нейно притежание.

Въпреки това има две изключения: (i) Получаващата страна може да разкрива Поверителната информация на трети страни в необходимата степен за упражняване на права или изпълнение на задължения по този Договор, при условие че тези трети страни са обвързани с писмено спазване на поверителността и забрана за употреба, поне толкова защитителни, колкото тези в този Договор, и (ii) всички обратни връзки ще се считат за Поверителна информация на Доставчика.

13. Гаранция с ограничено обхват и Отказ от отговорност:

13.1. Всяка от страните предоставя следните гаранции: (а) тя е валидно и правилно учредено дружество в съответствие с приложимите местни закони; (б) разполага с пълна власт, правомощие и право да влезе в този Договор и да изпълни всички задължения, изисквани от него; и (в) е предприела всички необходими корпоративни действия, за да упълномощи създаването, подписването, доставката и изпълнението на този Договор в съответствие с неговите условия.

13.2. Освен това, Доставчикът гарантира, че през целия срок, когато Услугите се използват в съответствие с текущата Документация и при нормални условия, те ще работят съвместимо с Документацията.

13.3. ОСВЕН КАКТО Е ИЗРИЧНО ОПИСАНО В ТАЗИ СЕКЦИЯ 13, ДОСТАВЧИКЪТ НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ, ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО УСЛУГИТЕ, МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ, ТОЧНОСТ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНОСТ. УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО Е“ И „КАКТО СА НАЛИЧНИ“, И ДОСТАВЧИКЪТ ОТКАЗВА ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАТЕЛНИ ИЛИ ЗАКОНОВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКО КАЧЕСТВО, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ОТНОСНО УСЛУГИТЕ НЕ БИТЕ РАЗГЛЕЖДАНИ КАТО ГАРАНЦИИ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, И ТЕ НЕ СЪЗДАВАТ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ОТ СТРАНА НА ДОСТАВЧИКАТА КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ. КЛИЕНТЪТ ПРИЗНАВА, ЧЕ НЕ Е СЕЛИ НА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗЯВЛЕНИЯ, ОСВЕН ТЕЗИ, ИЗРИЧНО УПОМЕНАТИ ТУК. ДОСТАВЧИКЪТ НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ УСЛУГИТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПРЕДЛАГАНО ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ, ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ, БЕЗОПАСНИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДОНОСНИ КОМПОНЕНТИ. ДОСТАВЧИКЪТ СЪЩО НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ ЗАРЕЖДАТ НА ОТОРИЗИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ, ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ. ОПИСАНИТЕ В СЕКЦИЯ 14.3 ОГРАНИЧЕНИЯ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗИ ОТ ОТГОВОРНОСТ СЕ ПРИЛАГАТ В ПЪЛЕН ОБХВАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ. ДОСТАВЧИКЪТ НЕ ОТКАЗВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ПРАВА, КОИТО Е ЗАБРАНЕНО ДА ОТКАЗВА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ.

13.4. Доставчикът може да покани Клиента да изпробва бета версии на Услугите („Бета Услуги“). За използването на Бета Услугите може да се прилагат допълнителни условия, с които Клиентът може да трябва да се съгласи. Бета Услугите се предоставят само за оценка и обратна връзка и не трябва да се използват в производство. Клиентът разбира, че Бета Услугите не са напълно пуснати и поради това не са поддържани и могат да съдържат грешки, погрешности и други проблеми. Бета Услугите се предоставят по принцип „както са“ и без никакви гаранции, и Доставчикът не носи отговорност за проблеми или въпроси, свързани с използването на Клиента на Бета Услугите. Моля, имайте предвид, че Бета Услугите може да не станат широко достъпни и Доставчикът запазва правото да прекрати Бета Услугите по всяко време, без каквато и да е отговорност към Клиента и по всяка причина. В такива случаи Доставчикът може също да изтрие всяко Клиентско Съдържание или други данни, свързани с Бета Услугите.

14. Ограничаване на отговорността:

14.1. ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, ДОСТАВЧИКЪТ И НЕГОВИТЕ АФИЛИАТИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ КЪМ КЛИЕНТА ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО НЕПРЯКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДИЦИ, ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ДОБРО ИМЕ, ИЛИ ВСЯКАКЪВ ДРУГ БЕЗМАТЕРИАЛЕН ЗАГУБ, ПРОИЗЛИЗАЩ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПА НА КЛИЕНТА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ, ИЛИ НЕСПОСОБНОСТТА ЗА ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ. ТОВА ВЪЗДЕЙСТВА БЕЗ ОТНОШЕНИЕ ДАЛИ ИСКЪТ Е ОСНОВАН НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕЛИЧНОСТ), ЗАКОН ИЛИ КОЯТО И ДА БИЛО ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ, И БЕЗ ОТНОШЕНИЕ ДАЛИ НЯКОЙ ОТ ДРУЖЕСТВАТА НА ДОСТАВЧИКА Е БИЛ ИЗВЕСТЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ВРЕДИ. ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВАТА НА ДОСТАВЧИКА КЪМ КЛИЕНТА ЗА ВСИЧКИ ИСКОВЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ ВСЯКАКВА НЕСПОСОБНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЮБВА ЧАСТ ОТ УСЛУГИТЕ ПО ТОЗИ ДОГОВОР, Е ОГРАНИЧЕНА ДО ПО-ГОЛЯМАТА ОТ СЛЕДНИТЕ ДВЕ СУМИ: (а) СУМАТА, КОЯТО КЛИЕНТЪТ Е ПЛАТИЛ НА ДОСТАВЧИКА ЗА ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕСЕЦА ПРЕДИ СЪБИТИЕТО ИЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ПРЕДИЗВИКАЛО ВСИЧКИСТ ИСК; ИЛИ (б) 100 €.

14.2. ВСЯКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ТОЗИ ДОГОВОР, ОГРАНИЧАВАЩО ОТГОВОРНОСТТА, ОТКАЗВАЩО ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАЩО ВРЕДИ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДА РАЗПРЕДЕЛИ РИСКОВЕТЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ. ТАЗИ РАЗПРЕДЕЛБА Е СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ДОГОВОРА МЕЖДУ СТРАНИТЕ. ВСЯКО ОТ ТЕЗИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ Е САМОСТОЯТЕЛНО И РАЗДЕЛИМО ОТ ОСТАНАЛИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ТОЗИ ДОГОВОР. ОГРАНИЧЕНИЯТА В ТАЗИ СЕКЦИЯ ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ И КАТО НЯКОЕ ОТ ОГРАНИЧЕНИТЕ ИЛИ ОТКАЗИТЕ ОТ ОТГОВОРНОСТТА НЕ ИЗПЪЛНИ СЪСТОЯТЕЛНА СИ ЦЕЛ.

16. Промени:

Доставчикът запазва правото да прави промени в този Договор в бъдеще с уведомителен срок от седем дни. Препоръчително е Клиентът периодично да преглежда този Договор за всякакви промени. Ако промяната съществено засяга правата или задълженията на Клиентa, Доставчикът може да изиска от Клиентa да приеме модифицирания Договор, за да продължи използването на Услугите. В такива случаи Клиентът трябва да приеме промените, за да запази достъпа и използването на Услугите. Ако Клиентът не се съгласява с промените, неговата единствена опция е да прекрати всички достъп и използване на Услугите. Ако промените се правят по време на срока на абонамент и Клиентът не одобрява промените, той може да прекрати засегнатия абонамент, като уведоми Доставчика. В такъв случай Доставчикът ще възстанови всички предплатени такси за прекратения период на абонамента. За да упражни това право, Клиентът трябва да предостави уведомление за възражение и прекратяване в рамките на 30 дни след получаване на уведомлението за промените от Доставчика. Значителни промени в Договора ще влязат в сила след като Клиентът ги приеме, докато по-малки промени ще влязат в сила, след като бъдат публикувани. Освен ако изрично не е позволено в този Раздел 16, този Договор може да бъде изменен само чрез писмено споразумение, подписано от упълномощен представител на двете страни. Всички спорове, произтичащи от този Договор, ще бъдат решавани въз основа на версията на Договора, която е била в сила към времето, когато възникна спорът.

17. Санкции и контрол върху износа:

Вие се съгласявате, че няма да продавате, изнасяте, преизнасяте, прехвърляте или пренасочвате услугите, предоставяни от Доставчика, към никаква дестинация, юридическо лице или лице, които са забранени от законите или регулациите на Европейския съюз, Съединените щати или вашата държава. Преди да извършите такива дейности, е необходимо да получите предварително разрешение от компетентните правителствени органи, както е изискано от тези закони и регулации.

Освен това, вие гарантирате, че не сте разположени в Куба, Иран, Северна Корея, Сирия, региона Крим, ДНР и ЛНР на Украйна и не сте отричана страна, както е посочено в гореспоменатите регулации. Важно е да се отбележи, че тази клауза за контрол върху износа ще остане в сила дори след прекратяването или отмяната на този Договор.

18. Разни:

18.1. Уведомления

Всяко уведомление, заявка, инструкция или друг документ, които трябва да бъдат предоставени в съответствие с този Договор, трябва да бъде написан на английски език. То може да бъде изпратено по електронна поща предварително, но за да бъде валидно, трябва да бъде изпратено с обикновена поща или чрез главен търговски куриерски сервиз за бързо доставяне на адреса, посочен в акаунта на Клиента или на адреса на Доставчика.

18.2. Цялостен Договор

Този Договор представлява целия договор между страните и обхваща изчерпателното и единствено разбиране за въпросите, съдържащи се в него. Никакви условия, разпоредби или условия от всякакъв поръчков формуляр, потвърждение или друг формуляр, използван от една от страните във връзка със сделките, обхванати от този Договор, няма да повлияят правата, задълженията или задълженията, описани в този Договор. Дори ако приемащата страна повдигне възражения срещу такива условия, разпоредби или условия, те няма да променят този Договор. Всяка промяна или изменение на този Договор ще бъде валидно и обвързващо само ако бъде извършено писмено и потвърдено или подписано от засегнатите страни.

18.3. Разделимост

Ако някоя разпоредба от този Договор стане невалидна или неприложима, тя ще бъде коригирана или премахната в минимална степен, необходима, за да се осигури, че останалите разпоредби на Договора продължават да бъдат напълно валидни, ефективни и приложими.

18.4. Отказ

Нито една от страните няма да се счита за отказала от някои предишни или последващи нарушения, свързани със същата разпоредба или други разпоредби на този Договор, като отказва от някое текущо нарушение.

18.5. Форсмажорни обстоятелства

В случай на форсмажорни обстоятелства, всяко закъснение или неизпълнение на изпълнение от страна на всяка от страните по този Договор няма да се счита за нарушение на Договора. То ще бъде освободено в толкова голяма степен, колкото е причинено от обстоятелствата, които са извън разумния контрол на засегнатата страна. Такива обстоятелства могат да включват случайни събития, пожар или водни бедствия, престъпни действия, небрежност, актове на война, бунтове, стачки, светкавици, електрически смущения или подобни причини. Важно е да се отбележи, че такива обстоятелства не включват невъзможността да се изпълнят финансовите задължения. Времето за изпълнение по този Договор ще бъде удължено с продължителността на закъснението, причинено от такива обстоятелства. Ако форсмажорните обстоятелства продължат повече от 30 дни, незасегнатата страна може да прекрати този Договор веднага, като предостави писмено уведомление на засегнатата страна.

18.6. Условия

През целия период на този Договор:
а) Клиентът се съгласява да участва в проучвания на случаи и други маркетингови усилия, както се изисква разумно от Доставчика.
б) Доставчикът може да разкрие на трети страни, че Клиентът е клиент на Доставчика.
в) Доставчикът може да използва препоръките, обратна връзка, името, интернет адрес, употребата, лого и други знаци на Клиента на своя уебсайт, проучвания на случаи, маркетингови материали, презентации на конференции и други възможности за говорене.
Ако Клиентът поиска, Доставчикът незабавно ще прекрати споменатото разкритие и използване, освен ако те вече са включени в съществуващите материали.

18.7. Предаване

Клиентът не е допуснат да прехвърля или прехвърля този Договор без предварителното писмено съгласие на Доставчика. Въпреки това, Клиентът може да прехвърли своите права и задължения по този Договор на Афилирано дружество или във връзка със сливане, придобиване, корпоративна реорганизация или продажба на практически всички свои активи след предоставяне на предварително писмено уведомление на Доставчика. Ако такова прехвърляне или предаване се извърши на директен конкурент на Доставчика, Доставчикът може да прекрати този Договор, като предостави писмено уведомление на Клиента. Доставчикът има право свободно да прехвърли този Договор. Всяко предаване, което нарушава тези разпоредби, се счита за невалидно.

18.8. Право, приложимо законодателство и юрисдикция

Всички спорове, произтичащи от този Договор, ще бъдат изключително тълкувани и регулирани от законите на Република България. Въпреки това, за всички услуги, предоставяни от Евнисофт EООД, всеки спор, произтичащ от този Договор, ще бъде решаван чрез арбитраж в съответствие с правилата на Българския арбитражен съд, без да се вземат предвид принципите за конфликт на закони.