Политика за поверителност

Политика за поверителност на Evniverse Safety
 1. Обхват на Политиката за поверителност

Тази Политика за поверителност се отнася за обработката на данни, извършвана от EVNISOFT EOOD, със седалище в София, България (наричана по-нататък „EVNISOFT“).

EVNISOFT се стреми да защити поверителността на посетителите на този уебсайт и ще събира и обработва лични данни само съгласно разпоредбите на тази Политика за поверителност.

Целта на тази Политика за поверителност е да уточни категориите лични данни, които EVNISOFT събира чрез уебсайта evnisoft.com и серията от платформи EVNIVERSE.

Всички въпроси относно обработката на лични данни могат да се отправят на имейл адрес privacy@evnisoft.com.

EVNISOFT си запазва правото да променя тази Политика за поверителност по всяко време и в рамките на разрешеното от закона, без предизвестие, за да съответства на правните задължения и/или да подобри своите услуги за вас. Поради това препоръчваме да се запознавате редовно с тази Политика за поверителност.

 1. Какви лични данни обработваме?

Лични данни са определени от Общия регламент за защита на данните (GDPR) (Регламент (ЕС) 2016/679) като „всяка информация, която се отнася до идентифицирано или идентифицируемо физическо лице; идентифицируемо физическо лице може да бъде идентифицирано, директно или косвено, по-специално чрез отсъствие на идентификатор“. Опростено казано, лични данни се отнасят до всяка информация за вас, която позволява да бъдете идентифициран. Лични данни включват очевидна информация, като например име и контактни данни, но също така включват и по-малко очевидна информация, като идентификационни номера, електронни местоположения и други онлайн идентификатори.

В тази секция сме определили общите категории лични данни, които можем да обработваме, целите, за които можем да обработваме лични данни, и правните основания за обработката. В зависимост от начина, по който използвате нашия уебсайт, можем да събираме някои или всички от следните лични данни:

 • Лични данни

Лични данни, включително име, фамилия и имейл адрес, ще се събират, ако използвате нашите формуляри за регистрация, формуляри за контакт или самата платформа. Тези данни ще бъдат обработвани законосъобразно, справедливо и прозрачно. При събирането на данните ще се придържаме към ясни, легитимни и несъвместими с началната цел цели. Ще събираме само минимално необходимите данни и ще ги поддържаме точни и актуални. Данните няма да се съхраняват по-дълго от необходимото и ще бъдат предприети подходящи мерки за защита от неоторизирана или незаконна обработка, случайна загуба, унищожение или повреда.

 • Данни за използване

Ние можем да обработваме данни относно вашето използване на нашия уебсайт, като например типа и версията на вашия браузър, IP адреса, географската ви локация, източника на препратка, продължителността на посещението, прегледите на страниците, пътищата на навигация по уебсайта и данни за времето, честотата и модела на вашето използване на уебсайта. Източникът на тези данни за използване е нашата система за анализ на данните. Можем да използваме тези данни за анализ на използването на уебсайта. Юридическата ни основа за обработката на тези данни са нашите законни интереси: наблюдение и подобряване на предоставяните от нашия уебсайт услуги. Въпреки това, ще потърсим вашето съгласие, когато събираме данни за използването чрез несъществени бисквитки.

 • Данни за заявка

Можем да обработваме всяка информация, включена във вашата заявка, свързана с нашата компания или услуги („данни за заявка“). Целта на обработката на данните за заявка може да включва насрочване на демонстрация, предлагане, маркетинг и продажба на съответните услуги. Правната ни основа за тази обработка е нашият законен интерес.

 • Данни за уведомления

Информацията, която ни предоставяте при абониране за нашите имейл уведомления и/или бюлетини („данни за уведомления“), може да бъде обработена, за да ви изпращаме съответните уведомления и/или бюлетини. Правната ни основа за тази обработка е вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, използвайки връзката „отписване“.

 1. Какви са моите права?

Придържаме се към вашите права по GDPR, които включват:

 • Правото да бъдете информирани за събирането и използването на вашите данни. Нашата Декларация за поверителност предоставя необходимата информация, но можете да се свържете с нас, ако имате допълнителни въпроси.
 • Правото да получите достъп до личните данни, които съхраняваме.
 • Правото да поискате корекция на вашите данни, ако те са неточни или непълни.
 • Правото да поискате изтриване на вашите данни, също известно като „правото да бъдете забравени“.
 • Правото да ограничите обработката на вашите данни.
 • Правото да се противопоставите на обработката на вашите данни.
 • Правото на преносимост на данните, което ви позволява да получите и повторно използвате данните си за вашите цели в различни услуги.
 • Правото да не бъдете подложени на автоматизирано вземане на решение и профилиране.

Ако обработваме вашите данни на база вашето съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време. Това няма да засегне законосъобразността на обработката преди оттеглянето.

Тези права могат да бъдат осъществени в съответствие с юридическите изисквания, като изпратите писмо до EVNISOFT на следния имейл адрес: privacy@evnisoft.com.

Ако смятате, че обработването на вашата лична информация от нас нарушава законите за защита на данните, имате законното право да се оплаквате на надзорния орган за защита на данните. Можете да направите това в държавата-членка на ЕС, където обикновено пребивавате, работите или където предполагаме, че нарушението е станало. Въпреки това, бихме ценили, ако първо се свържете с нас, за да разрешим всички проблеми, които имате.

 1. Предаване на лични данни

4.1. Използване на обработващи на данни

Като контролер на данните, можем да ангажираме обработващ на данни, който ще обработва лични данни от наше име. Обработващият на данни е физическо или юридическо лице, което обработва вашите данни по наше искане и от наше име. Обработващият на данни носи отговорност за поддържането на сигурността и поверителността на личните данни и винаги ще действа по нашите инструкции. Можем да ангажираме обработващ на данни за различни цели, включително хостинг, администрация, маркетинг, анализ и комуникация.

4.2. Разкриване на лични данни на трети страни

Освен разкриването на лична информация, споменато в този раздел, можем да разкрием вашите данни, когато е необходимо да се спазва законово задължение или да се защитят вашите жизнени интереси или на друго лице. Може да разкрием вашите данни и когато е необходимо за осъществяване, упражняване или защита на правни претенции, независимо дали в съдебен, извънсъдебен или административен процес.

Ако дадете съгласието си в нашия уебсайт, вашите данни и бисквитки могат да бъдат изпратени на Google за персонализирани и аналитични цели. За повече информация препоръчваме да прегледате уебсайта за поверителност и условия на Google.

 1. Международен трансфер на данни

Ще съхраняваме вашата информация в Европейския икономически район (ЕИР), който включва всички държави-членки на ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Това гарантира, че вашите данни ще бъдат напълно защитени от законите за защита на данните и регулациите, включително Регламентът за общата защита на данните, или еквивалентните стандарти, изискани от закона.

В някои случаи обаче може да се наложи да съхраняваме или прехвърляме някои от вашите данни в държави извън ЕИР, наричани „трети страни“, които може да нямат същото ниво на законова защита на данните като ЕИР. За да се гарантира същата защита на вашите данни, ще предприемем допълнителни мерки, включително следните:

а) ще предаваме вашите данни на трети страни, за които Европейската комисия е определила, че разполагат със задоволително ниво на защита на данните. За повече информация посетете уебсайта на Европейската комисия.

б) ще използваме специални договори с външни трети страни, които са одобрени от Европейската комисия за предаване на лични данни на трети страни. Тези договори ще изискват същото ниво на защита на данните, както е изискано от законите за защита на данните.

 1. Срок на съхранение на данни

Ще съхраняваме вашите данни само толкова дълго, колкото е необходимо, като предвидим целите, за които са били събрани първоначално. Вашите данни ще се ​​запазват, докато изтриете профила си или доколкото е изискано от закона. Следните срокове за съхранение се отнасят за съхранението на вашите данни:

 • Лични данни

Регламентът за общата защита на данните изисква личните данни да се ​​съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които са били събрани. Разбираме, че срокът на съхранение за лични данни следва да се ​​определя на база на целите, за които са били събрани, и се уверяваме, че винаги е така. Нашите политики и процедури за съхранение на данни са разработени в съответствие с изискванията на Регламента за общата защита на данните за ограничени срокове на съхранение на лични данни. Редовно изтриваме или унищожаваме данни, които вече не са необходими.

 • Данни от Запитвания

В този раздел можем да съхраняваме вашите данни, когато е необходимо да се спазва законово задължение, което се отнася до нас или да се защитят виталните интереси на вас или на друга физическо лице.

 1. Интернет страници на трети страни

Нашата интернет страница може да съдържа хипервръзки към интернет страници на трети страни и информация за тях. Ние нямаме контрол върху тези интернет страници на трети страни и не носим отговорност за тяхната политика за поверителност.

Тази политика за защита на данните е в сила от 20 юли 2023 г.