Провеждане на инструктаж по безопасност на труда и организиране безопасни условия на труда с Evniverse Safety.

Инструктаж и обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ

В настоящата публикация на нашия блог ще разгледаме различни детайли, касаещи инструктаж и обучение по безопасност и здраве при работа.

Законът за здравословни и безопасни условия на труд изисква от работодателя да осигури на всеки работник и служител подходящ инструктаж и обучение по безопасност и здраве, съобразено със спецификата на индивидуалното работно място, длъжността и професията. Служителите трябва да се запознаят със специфичните и конкретните условия на работа, зависещи от различни фактори:

1. Работещите се изправят пред конкретни опасности и рискове, свързани със средствата, с които работят – машини, съоръжения, технологии, материали, теренни условия и други фактори, които могат да им повреди здравето и живота.

2. Нормативни изисквания за безопасен труд, съответстващи на съответна професия, работа и други.

3. Изисквания към поведението на работещите на конкретното работно място, в рамките на предприятието, при изпълнение на манипулации и други дейности.

4. Конкретно регламентирани ограничения и забрани.

5. Изисквания, свързани със специфични условия на труд, като работа с опасни вещества и материали.

6. Основни правила за предотвратяване на пожари и организацията на тази дейност.

Лица провеждащи инструктаж и обучение

Провеждане на инструктажи и лица провеждащи инструктажи по безопасност

Работодателят има право да избира лица, които да провеждат инструктажи, като това включва различни типове специалисти, например специалисти по безопасност и здраве при работа, оправомощени длъжностни лица за надзор и профилактика на съоръженията с повишена опасност, ръководители на структурни звена и съответните им преки ръководители, както и други специалисти като лекари, биолози, химици и други. Инструктажите се провеждат по време на работното време, а отговорността за разходите, свързани с техното провеждане, пада върху работодателя. За всички проведени инструктажи се съставя необходимата документация, съгласно предвидените образци в наредбата.

Целта на инструктажа е да насочи вниманието на работниците и служителите към правилата за безопасно изпълнение на определена работа и да ги запознае с възможните опасности, свързани с трудовата дейност.

Инструктажите могат да бъдат разделени в следните категории в зависимост от времето на провеждане:

1. Начален инструктаж;

2. Инструктаж на работното място;

3. Периодичен инструктаж;

4. Ежедневен инструктаж;

5. Извънреден инструктаж.

Провеждане на инструктаж

Провеждане на инструктажи

Инструктажът се провежда в следните случаи:

1. При постъпване на работа.

2. На командировани лица – на мястото на командировката.

3. На лица, приети за обучение, учебна практика, преквалификация и повишаване на квалификацията.

4. При преместване на служител на друга работа, в друг цех, производство, работно място и др.

5. През определен период.

6. При въвеждане на нови технологии, машини, съоръжения, използване на нови суровини, материали и др.

7. При сформиране на групи от разнородни професии за изпълнение на определена работа.

8. При предоставяне на лични предпазни средства за използване.

9. След тежки и смъртни трудови злополуки.

10. След настъпилите аварии, пожари, взривове и други нещастни случаи, както и при установени сериозни нарушения на организацията на работа и на изискванията за безопасност, хигиена на труда и противопожарна защита.

11. По нареждане на контролните органи.

Инструктажи - организация на провеждане

Отговорността за организирането на инструктажите пада върху работодателя. Тези инструктажи се определят според специфичните условия на труда и изготвената оценка на риска в предприятието, характера на изпълняваната работа и съществуващите производствени рискове. В рамките на инструктажите се обхващат следните аспекти:

1. Видовете инструктажи.

2. Обхватът на работниците и служителите, които трябва да преминат през различните видове инструктажи за отделни производствени зони, цехове, работни места, професии или видове работа.

3. Предвиждат се разнообразни видове и форми на инструктажи, които са насочени към специфичните условия и изисквания на съответните дейности за работниците и служителите, които се командироват или се ангажират с обучение, производствени практики или повишаване на квалификацията

4. Обучението на работното място.

5. Тематиката на инструктажите.

6. Продължителността на инструктажите.

7. Лицата, отговорни за провеждане на инструктажите.

Във всички случаи, работодателят задължително организира и провежда следните видове инструктажи:

1. Начален инструктаж.

2. Инструктаж на работното място.

3. Периодичен инструктаж на работниците и служителите.

Ежедневният инструктаж - приложение

Инструктаж на работното място по безопасност и здраве

Ежедневният инструктаж е приложим в специфични ситуации и се провежда за работници и служители, които извършват дейности с висок производствен риск. Тези дейности включват работа в разнообразна среда, като подземни, минни, строителни и проучвателни обекти, кариери, добив на нефт и газ, производство и използване на експлозиви и опасни химикали. За компании с до 50 служители и ограничени дейности може да се организира както първоначално, така и обучение на работното място. Тази възможност трябва да бъде регламентирана в документа, който урежда организацията на инструктажите, и да бъде конкретизирана спрямо работните места, производствата, видовете дейности, професиите и други фактори.

При извършване на работа по експлоатация, поддръжка и ремонт на машини и други технически средства, както и при работа, която представлява опасност за здравето и живота на хората, трябва да се проведе специален инструктаж на работното място. Този инструктаж трябва да бъде допълнен или съчетан с обучение за безопасни методи на работа. След успешно завършване на обучението и успешно полагане на изпит по безопасни методи на работа, на служителя се разрешава да работи самостоятелно. Работодателят определя със заповед работните места, темите, продължителността на обучението, преподавателите и формата на изпита. Продължителността на инструктажите се определя в часове или работни дни, в зависимост от конкретните условия, рискови фактори, изискванията на нормативните актове и установените правила в предприятието.

Продължителност на инструктажите

Продължителност на инструктажи - Evniverse Safety

Продължителността на инструктажите се определя спрямо оценката на риска и конкретните условия на работа в различни цехове, звена, отдели, длъжности, видове работа и професии. В отрасли и дейности, където работата носи значителни рискове, са определени минимални продължителности на началния инструктаж и инструктажа на работното място. Това се отнася за работи в подземни обекти, открити рудници, строителство, производство на строителни материали, металургични и химически предприятия, както и обслужване на машини, съоръжения и технологични процеси с повишена опасност. В такива случаи, работодателят трябва да гарантира спазването на минималните продължителности на инструктажите и при необходимост, съобразно оценката на риска и условията на работа, да определи по-голяма продължителност.

Инструктажът предоставя практически насоки за безопасна работа в специфични условия и затова е от изключителна важност да се определят основните теми и програми, по които ще се провежда обучението.Тези теми се определят от работодателя и трябва да са адаптирани спрямо типа на инструктажа.

Какво включва началния инструктаж?

Началният инструктаж включва следните групи въпроси:

1. Трудово законодателство и вътрешни правила на предприятието:

- Права и задължения на работещите.

- Работно време.

- Вътрешен трудов ред.

- Закрила на определени категории работещи.

- Осъществяване на контрол.

- Трудови злополуки.

2. Безопасност на труда:

- Предварителното запознаване с характера на дейността и територията на предприятието.

- Конкретни изисквания, свързани с енергийното стопанство.

- Опасни места.

- Характер и проявление на професионалните рискове.

- Използвани знаци и сигнали за безопасност.

- Лични предпазни средства.

- Колективни средства за защита.

3. Хигиена на труда:

- Фактори на работната среда.

- Използвани опасни вещества.

- Специфични опасности.

4. Противопожарна охрана:

- Пожароопасни и взривоопасни зони и помещения.

- Символи за тяхното маркиране.

- Средства за защита.

- Начини за оповестяване.

- Начини и средства за пожарогасене.

- Знаци и сигнали за специфично поведение.

5. Долекарска помощ при злополуки и отравяния.

6. Безопасност на движението в района на предприятието и извън него и други.

Инструктаж на работното място

Инструктажът на работното място се провежда преди работникът или служителят да бъде допуснат до самостоятелна работа, и затова е от изключителна важност да бъде запознат с действащите правила, норми и изисквания. Също така, той трябва да бъде ознакомен с утвърдените от работодателя правила и инструкции за безопасна работа. Тематиката и продължителността на инструктажа се съобразяват с всички други изисквания, определени в специфичните нормативни актове, които се отнасят за конкретната дейност или вид работа. Това осигурява по-ефективно обучение и подготовка на работника или служителя, което допринася за по-висока степен на безопасност и справяне със задачите в рамките на работната среда.

В рамките на програмата за инструктаж може да бъдат включени въпроси, свързани със следните аспекти:

- Производствени задължения.

- Характер на работата, включително работното оборудване, работните процеси, организацията на работата, подходите и резултатите.

- Работни инструменти и работно оборудване, с които се работи.

- Правила за безопасност и здраве при работа.

- Запознаване със средствата за колективна защита, личните предпазни средства и правилата за тяхното използване, както и съхранение.

- Характерни рискове, свързани със специфичния вид работа или работното място, оценка на тяхната степен на проявление и предоставяне на начини за ограничаване или избягване на тези рискове.

- Потенциални повреди и неизправности на използваното работно оборудване, които могат да се появят, и предоставяне на мерки за тяхното отстраняване и ремонт.

- Аварийни маршрути и аварийни пътища.

- Санитарно-битови помещения.

- Местата с наличие на прахове, изпарения, газове и начините на тяхното въздействие върху човека и мерките за защита и други подобни.

Инструктаж – ред и начин на документиране

Провеждането на инструктажите се документира по определен ред и начин, както е предвидено в Наредбата. Това е необходимо, за да може информацията да бъде използвана при нужда и да отразява следното: че всички работещи са били инструктирани; как работодателят е изпълнил своите задължения; какъв е видът на инструктажа и кои основни въпроси са били представени на работещите, което се удостоверява с подписа им.

Документацията за проведените инструктажи е подложена на контрол от инспекторите по труда. Те имат право да прекратят работата на работници и служители, които не са били инструктирани, независимо дали това се дължи на пропуск от страна на работодателя или на небрежност от страна на съответния работник или служител. Това може да има юридически последици само за тях. Освен това, адекватното документиране на познаването на правилата за безопасна работа може да помогне на работника или служителя да упражни своето право да откаже изпълнението на дадена задача, ако това създава опасност за живота или здравето му.

Инструктаж и обучение

Инструктаж и обучение

Здравословни и безопасни условия на труд

Обучението има за цел придобиване на специални знания и практически умения за правилното прилагане на БЗР (Безопасност и здраве при работа). Съобразно установените срокове в нормативните актове, работодателят е задължен да организира и провежда периодично обучение на своите работници и служители. Извършва се оценка на резултатите от обучението чрез провеждане на изпит, който служи за определяне дали работникът или служителят е квалифициран и готов да бъде допуснат до работа. Ако изпитът е успешно положен, работещият се допуска до работа, а ако не е – не се допуска.

Форми на обучение

Формите на обучение и повишаване на квалификацията по безопасност на труда за работниците и служителите са разнообразни - курсове, семинари и други образователни събития. Тези обучения трябва да се придържат към общите правила за здравословни и безопасни условия на труд, които са установени за съответната работа или дейност, и също така да бъдат включени в СУБЗУТ (Система за управление на безопасността и здравето при труда) на предприятието. Такива образователни мероприятия осигуряват надлежното обучение на работниците и служителите, което допринася за подобряване на работните условия и предотвратяване на рискове на работното място.

Изискването за "притежаване на необходимата квалификация и правоспособност" е заложено в множество специфични нормативни документи, свързани с безопасността на труда. Това е от особена важност за работниците и служителите, занимаващи се със съоръжения, които представляват повишена опасност. Само правоспособни работници и служители с определена професионална квалификация (специални практически знания и умения за работа със съответното техническо средство или съоръжение) се допускат до изпълнение на такива работи.

Професионална квалификация

Професионална квалификация и провеждане на обучения по безопасност и здраве

Професионалната квалификация се удостоверява чрез специално свидетелство. Редът и изискванията за придобиване на съответната правоспособност се уреждат в специални нормативни актове.

Такива актове могат да обхващат следните области:

- Обслужване на парни и водогрейни котли.

- Заваряване.

- Работа с електрокари и мотокари.

- Монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори.

- Работа в среда на йонизиращи лъчения.

- Работа с електрически ток.

- Други рискове за здравето и безопасността.

Специалистите с ръководни функции в предприятието, както и работниците и служителите, които имат задължения да извършват съответните работи и професии съгласно изискванията на нормативните актове, подлежат на задължително обучение по безопасност на труда.

Съгласно посочените нормативни документи, за работниците и служителите, обслужващи електрически съоръжения, съоръжения от съобщителните системи, както и неелектрически съоръжения в ТЕЦ, ВЕЦ и други, се изисква да преминат обучение и изпити за присъждане на квалификационна група по безопасност на труда. За тях обучението и изпитите са ежегодни, а за длъжностните лица с ръководни функции – на всеки две години.

Професионално обучение

Операторите на товароподемни съоръжения (кранове), подкрановите работници (прикачвачи), електрокаристите и мотокаристите, както и операторите на съоръжения с повишено налягане и други, трябва да преминават на периодично обучение и да доказват своите знания за безопасно изпълнение на работата.

Работодателят носи отговорност да не допуска до работа лица, които не са правоспособни или не притежават необходимите знания и умения, съответстващи на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд в предприятието. Това включва неговото задължение за обучение и уверяване, че работещите притежават необходимите знания и умения, съгласно утвърдените отраслови правила или вътрешните правила за безопасност и здраве при работа в предприятието.

Работодателят извършва проверка за наличието на тези знания и умения по подходящ начин, съобразно своята преценка. Обект на такава проверка са длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси, включително и лицата, които провеждат инструктажите на работещите. За тях работодателят трябва ежегодно да организира форми за повишаване на знанията, свързани с безопасността и здравето при работа.

Подобно на инструктажите, контролните органи по спазване на трудовото законодателство имат право да отстранят от изпълняваната работа работник или служител, ако установят, че той не притежава необходимите знания и умения за безопасна работа.

ЗБУТ – здравословни и безопасни условия на труд

Инструктаж и обучение по ЗБУТ – здравословни и безопасни условия на труд

Правилата за безопасност и здраве при работа, както и другите вътрешни актове на предприятието, се утвърждават от работодателя. Той трябва да гарантира и разработването им, като тази задача може да бъде възложена на:

- Органите по безопасност и здраве при работа в предприятието;

- Службата по трудова медицина;

- Други работници с необходима квалификация.

Независимо от това кой разработва правилата, те трябва да бъдат обсъдени в комитетите или групите по условия на труд и да получат одобрението на синдикалните организации в предприятието, ако такива има.

Правилата развиват общите изисквания на законодателството за безопасност и здраве при работа, като се взема предвид спецификата на производството в предприятието. Те не могат да противоречат на установените нормативи и изисквания.

Чрез правилата се определят:

- Особеностите на производствения и технологичния процес;

- Изпълнението на определени дейности;

- Работа със съответни машини, съоръжения, материали, вещества и препарати;

- Установяват се правила за поведение и други;

- Или казано с две думи – създават се задълженията за запазване на живота, здравето и безопасността на служителите.

Работодателят има задължение да запознае всички работници и служители с правилата за безопасна работа и те трябва да ги знаят добре. Тези правила трябва да бъдат спазвани от момента на запознаването им и до края на трудовото им правоотношение. Ако работниците и служителите не спазват правилата и задълженията, заложени в тях, работодателят има право да наложи дисциплинарни мерки.

Работодателят има свобода да избере формата, чрез която ще запознае работниците и служителите с правилата за безопасна работа. Това може да стане чрез:

- Установения ред за инструктаж и обучение;

- Запознаване на работещите и събития, с които да докаже тяхното познание;

- Поставяне на правилата на видно място, достъпно за всички;

- Други подходящи начини.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *